Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Sayın Nadir Gastronomi Platformu Müşterimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u (“Kanun”) kapsamında Nadir Gastronomi Platformu kanuni yükümlülüğü gereğince kanuna uyum projesini gerçekleştirmektedir. Bu projenin amacı, Nadir Gastronomi Platformu olarak müşterilerimizin kişisel verilerinin güvenliliğini ve gizliliğini 6698 sayılı KVKK’da yer alan düzenlemelere uygun olarak kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütmektir.


 

1. TANIMLAR

Nadir Gastronomi Platformu: Nadir Gastronomi Platformu’ni ifade eder.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

İnternet Sitesi: ngp.com.tr alan adlı internet sitesini ifade eder.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleşen her türlü işlemi ifade eder.


 

2. VERİ SORUMLUSU

“Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı KVKK’nın 10’uncu maddesinin 1. Fıkrasının (a) bendi veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü getirmiştir. KVKK’nın uygulanması bakımından işbu internet sitesinin kullanımına bağlı olarak toplanan verileri bakımından Nadir Gastronomi Platformu “veri sorumlusu” olacaktır. Bu çerçevede “veri sorumlusunun kimliği”, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde limited şirket olarak kurulmuş ve fasılasız bir şekilde varlığını sürdüren, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 2070865 ticaret sicil numarası ile kayıtlı 0480098563600001 Mersis Numaralı, şirket merkezi 15 Temmuz Mah. Bahar Cad. No:45/5 H Blok Kat:11 D:135 Güneşli – İstanbul

adresinde bulunan Nadir Gastronomi Platformu’dir.


 


 

3. Kişisel Verileriniz

Tarafınıza ait kişisel bilgiler, öncelikli ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi ve hobileriniz, gibi sizin belirlenmenizi ve belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Onayınız dahilinde alınan ad, soyad, telefon, e-posta adresi, hobilerinize ilişkin kişisel verileriniz Nadir Gastronomi Platformu tarafından işlenmektedir.


 

I. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirketimiz Nadir Gastronomi Platformu tarafından sunulan ürün ve hizmetlerimizden sorunsuz olarak yararlanabilmek, alınan bilgiler ile ürün çeşitliliğimizi geliştirebilmek taleplerinize göre ürün çeşitliliği sağlamak, yukarıda tanımı yapılan bilgileriniz alınarak pazarlama hizmeti sağlanarak otomatik sistemler aracılığı ile talepleriniz doğrultusunda analiz yapmak ve yine iş ortakları, tedarikçileri servis sağlayıcıları tarafından kullanılmak üzere aldığınız/ilgilendiğiniz ürünler ve müşteri ilişkileri, tüketici hakları ve diğer imkanlardan yararlanılabilmesi ve/veya bunlarla ilgili ticari, mali, hukuki sorumlulukların yerine getirilebilmesi için, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile hukuken meşru menfaatler için gereken ve zorunlu durumlarda işlenebilecektir.

Bu bilgiler sadece Nadir Gastronomi Platformu nin hizmet kalitesini arttırmak, müşteri memnuniyetini sağlamak, yeni ürün ve hizmetler bakımından sizleri bilgilendirmek, sizlere uygun hizmet anlayışını istekleriniz doğrultusunda geliştirmek, pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmek ve size özel diğer hizmetleri sunmak amacı ile kullanılacaktır.

Faaliyetlerimizi şirketimizin amaç ve yükümlülüklerini yerine getirebilmemizi sağlayacak Kişisel Verileriniz, açık rızanızın alınması suretiyle veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK m.5.2’de öngörülen diğer hallerde, iş bu Aydınlanma metni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile Veri Sorumlusu sıfatı ile tarafımızca işlenmekte ve saklanmaktadır. Ancak kanuni yükümlülükler doğrultusunda yapılacak uygulamalar için açık rızanız talep edilecektir.


 

II. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirketimiz tarafından çeşitli yöntemlerle, özellikle de Şirket içi ağlarla, tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle, veri kayıt sisteminin parçası olarak yazılı ve elektronik ortamda KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere, veri işleme şartlarına ve istisnalarına uygun olarak işbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verilerinizi işlememizi gerektiren hukuki yükümlülüklerimiz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ikincil mevzuatlarından doğmaktadır. Ayrıca, bahse konu mevzuat çerçevesinde kurduğumuz ticari ilişkideki sözleşmelerin ifası kapsamında yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve en iyi hizmeti verebilmek amacıyla müşterilerimizin kişisel verilerinin işlenmesine ihtiyaç duymaktayız.


 

III. Kişisel Verilerin Paylaşılması ve Sınırı

Kişisel verilerinizin işlenmesine izin verdiğiniz üçüncü kişiler aşağıda belirtilen kişiler dışında üçüncü kişi ve kuruluşlarla paylaşılmayacaktır.

• Nadir Gastronomi Platformu’nin ürün ve hizmet tedarik eden firmalar

• Nadir Gastronomi Platformu ile ticari ilişkisi bulunan firmalar

• Nadir Gastronomi Platformu’nin pazarlama faaliyeti kapsamında çalıştığı firmalar

• Nadir Gastronomi Platformu nde asli hak konumundaki kişiler

IV. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları Ve Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunun 11. Maddesi uyarınca, şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

f. 7. Maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme

g. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtilen internet sitesindeki iletişim bölümü vasıtası ile tarafımıza iletebilirsiniz. Nadir Gastronomi Platformu talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonlandıracağını yahut hukuki gerekçesi tarafınıza açıklanmak suretiyle kabul edilemeyebileceğini, bu durumda yasal mercilere başvurabileceğinizi, ancak hukuken mümkün bulunan kişisel veri işleme sürecinin devam edeceğini bilgilerinize sunarız. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.


 

V. Seçme Olanakları

Kişisel Verilerinizden, sizi ürünlerimiz ve hizmetlerimiz konusunda bilgilendirebilmek ve gerektiğinde bu konularda size danışabilmek amacı ile kullanmak arzusundayız. Bu konuda onay vermeniz durumunda bunu her an bildirebileceğiniz gibi, bilgilendirmeniz durumunda gerektiği şekilde erişime kapalı tutarız.


 

VI. Güvenlik ve Saklama

Şirketimiz tarafından sağlanan her türlü güvenlik düzeyi ve buna bağlı hizmetin temini ile kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini ve erişilmesini önlemek, kişisel verilerin saklanmasını sağlamak amaçlarına yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Kişisel verilerinizin zarar görmemesi, kaybolmamaları yetkisi olmayan kişilerce kullanılmamaları için korumaya yönelik her türlü idari ve teknik önlem alınmıştır. Şirketimiz ilgili mevzuat dolayısıyla kişisel veri saklama ve imha etme(silme, yok etme, anonimleştirme) işlemleri yapabileceği gibi müşterilerimiz arzu ettikleri taktirde her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeden şirketimize belirtilen kanallarla ulaşarak ve gerekli kanuni- teknik prosedürleri yerine getirerek kişisel veri işlenmelerini ve/veya ticari elektronik iletişimleri durdurabilirler. Başvurunuzu yazılı olarak Nadir Gastronomi Platformu 15 Temmuz Mah. Bahar Cad. No:45/5 H Blok Kat:11 D:135 Güneşli – İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden ta da posta ile imzalı olarak iletebilir, 0546 8011939 numaralı şirket telefonundan ulaşabilir ya da www.ngp.com.tr internet adresinden iletişim yolu ile elektronik posta gönderebilirsiniz.